Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Regia

Regia \r(e)-gia\ as a girl's name. The baby name Regia sounds like Reggie and Reggi. Other similar baby names are Regina, Retha, Argia, Renie, Rena, Ligia, Lygia, Reyna, Reina, Rania, Razia, Reba, Reyba, Reeba, Rebba, Reida, Reid, Refugia, Reginna, Reginia, Regine, Regena, Rei, Rella, Remie, Remi, Reena, Reta, Reeta, Reeda, Reda, Reza, Ria, Rhia, Reya, Rea, Retta, Reesa, Reita, Reva, Reeva, Rasia, Rubia, Rezi and Resi.

Still haven't found
what you are looking for?

Try our new smart question engine. We'll always have something for you.